Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΓΕΑ, Ετεροχρονισμένη διδασκαλία!

Με έκπληξη διαβάζουμε την προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού για τις ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ με ημερομηνία ? Οκτ 2010 για το εκπαιδευτικό διάστημα 1-10-2010 έως 30-09-2011 αν και σήμερα έχουμε 20-10-2010!

Να θεωρήσουμε ότι αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια επαλήθευσης των "Αυτιστικών" συμπτωμάτων ...!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑ ? Οκτ. 2010
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,
ΣΧΟΛΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ,
ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Tεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας
(ΣΤΥΑ) έχοντας υπόψη:
α. Τις Διατάξεις των Νόμων:
(1) Ν.1943/91 (ΦΕΚ Α΄ 50)
(2) Ν.2026/92 (ΦΕΚ Α΄ 43)
(3) Ν.2190/94 (ΦΕΚ Α΄ 28)
β. Το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39)
γ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/56/13187/13-10-10/Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006
δ. Την ΠαΔ 3-16/2009/ΓΕΕΘΑ
ε. Την Β.Δ. 3-2/09/ΔΑΕ
στ. Τον ΚΠΑ Β-21/1990
ζ. Φ.391/ΑΔ.41119/Σ.174/27-5-97/ΓΕΑ/Β1/1
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση εξήντα επτά (67) θέσεων για την Σχολή Tεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και την Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και τριών (3) θέσεων για την Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ) , με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1 - 10 - 2010 έως 30 - 9 - 2011.
Ο αριθμός θέσεων, οι ώρες απασχόλησης, οι ελάχιστες απαιτούμενες
προσελεύσεις εβδομαδιαίως (ΕΑΠ), τα απαιτούμενα προσόντα και τα διδακτικά εξάμηνα για κάθε μάθημα αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
..................................................................................
7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
α. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προκυρηχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απευθείας ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα – ημερομηνία αποστολής) στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της Πολεμικής Αεροπορίας Σόλωνος 34, Κολωνάκι Τ.Κ.10671 ή στη ΣΤΥΑ Αεροδρόμιο Τατοίου Λεωφόρος Δεκελείας Τ.Κ.13671 (Στρατ. Τ.Κ. ΤΓΑ1010) εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο.
β. Πληροφορίες παρέχονται από τη ΣΤΥΑ κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00-
13:00 στα τηλ.: 210-8195160-61-62, καθώς και στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, τηλ. 210-3630076 & 210-3630360 από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις σχετικές αιτήσεις για συμπλήρωση.
Κάντε κλικ να διαβάσετε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: