Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Μεταθέσεις µε µόρια στις Ένοπλες Δυνάµεις

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Τις επόµενες µέρες κοινοποιούνται οι πίνακες στις µονάδες και αφορούν στελέχη µέχρι το βαθµό του αντισυνταγµατάρχη


Με µόρια τα οποία προκύπτουν από την τοποθεσία της µονάδας υπηρεσίας, το βαθµό δυσκολίας, τα... τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τις κρίσεις και τις αξιολογήσεις του κάθε στελέχους θα βγαίνουν από εδώ και στο εξής οι τοποθετήσεις και µεταθέσεις των αξιωµατικών, ανθυπασπιστών, υπαξιωµατικών και επαγγελµατιών οπλιτών των Ενόπλων Δυνάµεων. Οι πίνακες µοριοδότησης κοινοποιούνται από τα Επιτελεία τις επόµενες ηµέρες στις στρατιωτικές µονάδες. Ωστόσο, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση βάσει της οποίας καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις.

Υπουργική Απόφαση

Συγκεκριμένα, η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, προβλέπει ότι οι µεταθέσεις των στελεχών από το βαθµό δεκανέα µέχρι και αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται µετά τη συµπλήρωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας σε µία µονάδα, τα στελέχη που ολοκληρώνουν µε µέριµνα της υπηρεσίας ειδικές εκπαιδεύσεις εσωτερικού και εξωτερικού µετατίθενται µετά το πέρας της εκπαίδευσής τους σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειµένου εκπαίδευσής τους µε σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεών τους. Θέσεις για τις οποίες καθορίζεται ως απαραίτητο προσόν η γλωσσική επάρκεια συγκεκριμένου επιπέδου στελεχώνονται από προσωπικό που κατέχει πιστοποιηµένα το προσόν. Στην περίπτωση που στέλεχος καλύπτει θέση οικείου κλάδου ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αµυνας, εξαιρούµενων των στελεχών των κοινών σωµάτων, η παραµονή του δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα συνεχόµενα έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο µέγιστος χρόνος παραµονής στελεχών σε θέσεις υπευθύνων για προµήθειες κύριου-λοιπού υλικού και παρακολούθησης συµβάσεων, πρόσκτησης νέων µονάδων ή εκτέλεσης νέων έργων ή κατασκευών καθορίζεται σε τρία συνεχόµενα έτη. Μεταξύ δύο θητειών σε µία από αυτές τις θέσεις δεν είναι δυνατόν να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µικρότερο των έξι ετών.

Στον τόπο προτίµησής τους υπηρετούν στελέχη τα οποία έχουν σύζυγο ή επιµελούνται τέκνο µε αναπηρία άνω του 67%. Σε περίπτωση δήλωσης του ιδίου τόπου προτίµησης από περισσότερα του ενός στελέχη και εφόσον απαιτείται κάλυψη κενής οργανικής θέσης στον τόπο αυτό, επιλέγεται κατ’ αρχάς το στέλεχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα µόρια. Όσον αφορά στη συνυπηρέτηση, αυτή είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία όταν τα στελέχη το επιθυµούν, προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους πίνακες οργάνωσης και υλικού θέση αντίστοιχου βαθµού και ειδικότητας, δεν έχουν υποστεί τα ενδιαφερόµενα στελέχη ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρέτησης του στελέχους σε συγκεκριµένη µονάδα ή υπηρεσία για συµπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση λύσης του γάµου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία εφόσον το επιθυµούν τα στελέχη και από το γάµο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Οι γυναίκες στελέχη των Ε.Δ. που επιστρέφουν από άδεια κύησης - τοκετού τοποθετούνται στον τόπο προτίµησής τους εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, διαφορετικά σε όµορη περιφερειακή ενότητα, όπου και δύναται να παραµείνουν για τρία έτη εφόσον το επιθυµούν. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα αµοιβαίας µετάθεσης στελεχών υπό τις προϋποθέσεις ότι υποβάλλονται οι σχετικές αναφορές και από τους δύο, εξυπηρετούνται ή δεν βλάπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες, πληρούνται οι προϋποθέσεις και συνηγορούν τα κριτήρια µεταθέσεων.

Δικαίωµα προσφυγής

Οι µεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων γίνονται κατόπιν γνωµοδότησης των Συµβουλίων Μεταθέσεων του κάθε κλάδου. Οι αποφάσεις των συµβουλίων λαµβάνονται πλειοψηφικά, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Για την υλοποίηση των µεταθέσεων έτους 2011 θα ληφθούν υπόψη οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φρουρών επιθυµίας ως δηλώσεις τόπων προτίµησης. Τα στελέχη που επιθυµούν να διαφοροποιηθούν µπορούν να υποβάλουν δήλωση τόπου προτίµησης εντός 10 ηµερών. Με την κοινοποίηση της απόφασης µετάθεσης, η διοίκηση οφείλει να ενηµερώσει τον ενδιαφερόµενο για το δικαίωµα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας πέντε ηµερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης µετάθεσης, οι πίνακες µε τις µεταθέσεις προωθούνται για κύρωση.

(Ε.Τ. 04/04/2011 - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ)
(Σ.Λ.)staratalogia.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: